Poniedziałek 25 Maja 2020, Imieniny: Epifan, Grzegorz,
Imisława, Maria
Magdalena, Urban
Poniedziałek, 02 marca 2009. Imieniny: Halszki, Heleny, Karola
A A A
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
Budowa zintegrowanego systemu informacji i zarządzania zbiorami 33 bibliotek pub. w woj. małopolskim
Redaktor: Andrzej Wojciechowski    01.09.2010. Drukuj Powiadom Znajomego
  

Projekt pn. „Budowa zintegrowanego systemu informacji i zarządzania zbiorami 33 bibliotek publicznych w woj. małopolskim z użyciem technologii teleinformatycznych” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.2 Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 

Biblioteki bezpośrednio objęte projektem to łącznie 100 placówek (biblioteki z filiami), co stanowi 51,02 % ogółu placówek bibliotecznych w powiatach objętych projektem. Liczba czytelników, którzy w 2009 roku korzystali z ich księgozbiorów kształtuje się na poziomie 88 404 osób, a księgozbiory będące w posiadaniu tych bibliotek to 1 258 889 woluminów, które stanowią 52% księgozbioru ogółu bibliotek w powiatach objętych projektem. 

Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu społecznemu Partnerzy projektu zdecydowali się na stworzenie zintegrowanego systemu informacji i zarządzania zbiorami 33 bibliotek i ich filii. Działania inwestycyjne będą obejmować zarówno zakup wymaganego sprzętu (komputerów) wraz z instalacją i oprogramowaniem jak również wdrożenie systemu informatycznego dla 33 bibliotek i ich filii. 

Każda z bibliotek gminnych razem z filiami będzie tworzyła centralny katalog zawierający, zależnie od przyjętych przez bibliotekę założeń, bazę zasobów i/lub bazę bibliograficzną. Jednocześnie każda z bibliotek będzie pracowała z centralną bazą czytelników gminy. Dla wszystkich baz zostanie uruchomiony portal internetowy z multiwyszukiwarką, która pozwoli na równoczesne przeszukiwanie wszystkich baz w powiecie. Wnioskowany projekt w zakresie sprzętowym w dużej części opiera się na istniejących w placówkach zasobach komputerowych, które będą wykorzystane do projektu. Dlatego też biblioteki poprzez projekt uzupełniają swoje wyposażenie w zakresie niezbędnym do prawidłowego wdrożenia systemu.

Działania podejmowane w projekcie: 
I. Działania przygotowawcze
         
– opracowanie studium wykonalności
 

II. Działania inwestycyjne
         
A. Zakup sprzętu komputerowego wraz z instalacją – 272 szt., w tym:
                
- Komputer stacjonarny – 104 szt.
                
- Drukarka – 57 szt.
                
- Czytnik kodów kreskowych – 100 szt.
                
- Router – 9 szt.
                
- Zestaw komputerowy z drukarką – 2 szt.
         
B. Zakup programu komputerowego, w tym 144 licencje
 

III. Działania pozostałe
                 
- Promocja projektu, w tym opracowanie i wykonanie tablic pamiątkowych i naklejek informacyjnych na
                   sprzęt.
                 - Zarządzanie projektem
 

Wskaźniki produktu:
1. Liczba nowopowstałych/zmodernizowanych/rozbudowanych systemów zarządzania administracją publiczną lub  
    innymi jednostkami publicznymi – 2011r. – 1 szt.
2. Liczba uruchomionych on-line usług na poziomie 1 – Informacja – 2011r. – 33 szt.
3. Liczba uruchomionych on-line usług na poziomie 2 – Interakcja - 2011r. – 33 szt.

System jest zabezpieczony przed nieuprawnionym dostępem i w pełni zachowuje zgodność z ustawą o dostępie do danych osobowych. Projekt uwzględnia postanowienia Polskich Norm z zakresu bezpieczeństwa informacji. Projekt jest zgodny z polską normą PN-I-07799-2 i wdraża ją.

Projekt jest zgodny z prawodawstwem polskim, regulującym sferę informatyzacji jednostek samorządu terytorialnego:
a) Ustawa o dostępie do informacji publicznej,
b) Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
c) Ustawa o ochronie danych osobowych,
d) Ustawa o informatyzacji działalności niektórych podmiotów realizujących zadania publiczne,
e) Ustawa - prawo telekomunikacyjne.

Cel główny:

Zmniejszanie dysproporcji pomiędzy miastem i wsią oraz wspieranie rozwoju Małopolski poprzez zwiększenie wykorzystania Internetu oraz technologii teleinformatycznych do świadczenia usług bibliotecznych, jako element rozbudowy regionalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego.

Cele szczegółowe:
1. Zapewnienie powszechnego dostępu do informacji bibliotecznej tworzonej przez wszystkie biblioteki publiczne w
    gminach objętych projektem.
2. Uproszczenie dostępu do zbiorów bibliotecznych w gminach objętych projektem poprzez wprowadzenie jednolitej
    legitymacji bibliotecznej dla całej sieci placówek (w powiecie lub w gminach).
3. Uproszczenie pracy bibliotekarzy poprzez wprowadzenie katalogów centralnych gmin, dzięki czemu informacja 
    bibliograficzna wprowadzana jest do systemu tylko raz, a nie wielokrotnie – w każdej placówce.
4. Zautomatyzowanie obiegu materiałów bibliotecznych przez wprowadzenie systemu identyfikacji za pomocą
    kodów kreskowych lub RFID.
Cele powyższe realizują cel główny Działania 1.2, którym jest „wspieranie rozwoju
    Województwa Małopolskiego poprzez rozbudowę regionalnej i lokalnej infrastruktury społeczeństwa
    informacyjnego, a także zwiększenie wykorzystania Internetu oraz innych technologii informacyjnych i
    komunikacyjnych (ICT) do świadczenia usług publicznych”

Wpisują się też w cel szczegółowy Działania: 
- Rozwój usług publicznych opartych na ICT służących polepszeniu jakości życia obywateli.

Wskaźniki rezultatu:

Liczba instytucji objętych systemem zarządzania opartych na technologiach teleinformatycznych/szt.
2011r.- 33
2012r.- 33
2013r.- 33
2014r.- 33
2015r.- 33
2016r.- 33 

Liczba potencjalnych użytkowników wprowadzonych e-usług/osoby
2011r.- 88 864
2012r.- 89 095
2013r.- 89 327
2014r.- 89 559
2015r.- 89 792
2016r.- 90 026

Z uwagi, iż projekt dotyczy budowy międzygminnego systemu bibliotecznego, popyt bieżący został ustalony na poziomie obecnego rzeczywistej liczby czytelników wszystkich placówek objętych projektem. Poziom popytu wyniósł 88.404 osoby. Poziom popytu przyszłego związany jest ze wzrastającym trendem demograficznym i dla roku 2016 wynosi 90.026 osób. Projekt nie generuje nowych miejsc pracy poprzez bezpośrednie zatrudnienie pracowników w związku z realizacją projektu, gdyż dotyczy on wprowadzania technik informatycznych do działalności bibliotecznej. Czyli tworzy system, który ma w części zastąpić pracę ludzi a w części ją usprawnić, pozwalając na skierowanie pracowników do innych czynności. Generowanie nowych miejsc pracy przy jednoczesnym wprowadzaniu automatyzacji procedur jest zaprzeczeniem celu wprowadzania technik ICT, stąd też w projekcie nie występuje zatrudnienie.

Oddziaływania projektu:
- Wysoki poziom dostępności do usług publicznych.
- Podniesiona jakość obsługi czytelników bibliotek gminnych, poprzez standaryzację i automatyzację usług i zdalny
  dostęp do baz danych.
- Zwiększony zasób księgozbioru poprzez wirtualne połączenie zasobów 33 placówek.
- Powiązanie technologii ICT z tradycyjnymi obszarami wiedzy.
- Zwiększony dostęp do informacji i wiedzy.
- Zrealizowana unijna polityka zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich i wiejskich w zakresie dostępu do usług 
  bibliotecznych.
- Zwiększony dostęp do usług publicznych przez osoby niepełnosprawne.
- Stworzone możliwości zdobywania informacji i wiedzy niezależnie od statusu materialnego, pochodzenia
  społecznego i geograficznego.
- Wyeliminowane niekorzystne podziały społeczne.

Dane o projekcie:

Numer projektu: MRPO.01.02.00-12-078/10
Wartość projektu:
1 153 104,51
Wartość dofinansowania:
864 828,38

Okres realizacji: 31.03.2010 r. – 31.12.2011 r.
Beneficjent: 
Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Bieczu

Partner projektu: Powiat Gorlicki

 

Zobacz informacje na temat realizacji projektu

Sowa pomaga bibliotekom - 15.11.2011
Sowa wreszcie zahuczała w bibliotekach - 27.06.2011
Zintegrowanie systemu - 1.03.2011
Bibliotekarski zlot w Starostwie Powiatowym w Gorlicach - 24.02.2011
Myszkowanie w bibliotekach - 28.01.2011

Miłość do książek nas jednoczy - 17.08.2010
Digitalizacja bibliotek w powiecie gorlickim - 23.10.2009

 
« poprzedni artykuł
Idź do góry