Poniedziałek 25 Maja 2020, Imieniny: Epifan, Grzegorz,
Imisława, Maria
Magdalena, Urban
Poniedziałek, 02 marca 2009. Imieniny: Halszki, Heleny, Karola
A A A
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
Modernizacja Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Gorlicach
Redaktor: Andrzej Wojciechowski    01.09.2010. Drukuj Powiadom Znajomego

Projekt pn. „Modernizacja Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Gorlicach jako wzmocnienie oferty Południowomałopolskiej Sieci Edukacji Zawodowej”, realizowany w ramach Działania 1.1. Schemat B Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Projekt jest realizowany w systemie partnerstwa pomiędzy 5 powiatami: gorlickim, limanowskim, nowosądeckim, nowotarskim, tatrzańskim i miastem Nowy Sącz tworzącymi spójną i wspólnie zarządzaną sieć szkolnictwa zawodowego i ustawicznego obejmującą tereny płd. Małopolski.

Praktycznym wymiarem realizacji przedsięwzięcia będzie wzmocnienie, przez modernizację i wyposażenie, potencjału szkół zawodowych oraz Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego prowadzonych przez partnerów przedsięwzięcia i włączenie ich oferty edukacyjnej do otwartej dla wszystkich mieszkańców subregionu i Małopolski sieci edukacji zawodowej. Realizowane przez partnerów projekty cząstkowe prowadzić będą do ponadstandardowego wzmocnienia realizowanej w ramach niniejszego projektu infrastruktury, tak by mogła ona tworzyć ofertę opartą o najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne i edukacyjne oraz odpowiadać na zapotrzebowanie rynku pracy obszaru objętego siecią.

PRZEDMIOT PROJEKTU:
W ramach pierwszych działań związanych z poprawą bazy szkoleniowej planuje się utworzenie i modernizację 5 pracowni, obejmujących swym zakresem branże samochodową oraz mechaniczną:
- diagnostyki i napraw silników samochodowych,
- diagnostyki pojazdów samochodowych.
- napraw blacharskich pojazdów samochodowych.
- obróbki CNC,
- obróbki skrawaniem– tokarki konwencjonalne.

Planowane pracownie zapewniają właściwe prowadzenie nauki zawodu w branży samochodowej, na którą istnieje od kilku lat duże zainteresowanie młodzieży szkół powiatu gorlickiego szacowane na 200 osób. Drugim kierunkiem modernizacji bazy dydaktycznej jest modernizacja pracowni branży mechanicznej jako odpowiedź na zapotrzebowanie lokalnego rynku pracy. Istnieje tu bowiem od wielu lat zapotrzebowanie Fabryki Maszyn Glinik w Gorlicach (ok. 2500 pracowników) na zawody takie jak: operator obrabiarek skrawających, spawacz, kowal, mechanik monter maszyn i urządzeń, elektromechanik, ślusarz, itd. Podobne zapotrzebowanie na dobrze przygotowaną do zawodu kadrę, mają również mniejsze firmy działające na lokalnym rynku pracy. Z bardziej znaczących należy wymienić OGNIWO Biecz, SEVERT Gorlice, GÓRSTAL Gorlice, MONTERM Gorlice i wiele innych prywatnych firm branży metalowej.

Liczbowo zainteresowanie młodzieży, uwzględniając 3 szkoły zawodowe Powiatu Gorlickiego tj.: ZST w Gorlicach, ZSZ w Bieczu i ZS Nr1 w Gorlicach, przedstawia się obecnie następująco:
- Branża samochodowa -160 uczniów
- Branża elektryczna -130 uczniów
- Branża mechaniczna -140 uczniów

DZIAŁANIA PODEJMOWANE W PROJEKCIE
Prace przygotowawcze:
- opracowanie dokumentacji technicznej
- opracowanie studium wykonalności dla projektu

Roboty budowlane obejmujące modernizację:
- prac. diagnostyki i napraw silników sam. o pow. 130,85 m2
- prac. diagnostyki pojazdów sam. o pow. 125,04 m2
- prac. napraw blacharskich pojazdów sam. o pow. 57,04 m2
- prac. obróbki CNC o pow. 86,48 m2
- prac. obróbki skrawaniem-tokarki konwencjonalne o pow. 177,54 m2

Zakup wyposażenia dla pracowni:
- diagnostyki napraw silników spalinowych– 50 szt.
- diagnostyki pojazdów samochodowych– 27 szt.
- napraw blacharskich pojazdów sam.– 18 szt.
- obróbki CNC– 25 szt.
- obróbki skrawaniem–tokarki konwencjonalne– 11 szt.

Działania pozostałe:
- nadzór inwestorski
- działania informacyjne i promocyjne, w tym zakup i montaż tablic informacyjno-promocyjnych. instalowanych w trakcie realizacji inwestycji, tablic pamiątkowych instalowanych po zakończeniu inwestycji.

PRODUKTY PROJEKTU
Zmodernizowany obiekt infrastruktury dydaktycznej w zakresie kształcenia ustawicznego i zawodowego, dostępny dla osób niepełnosprawnych.

WSKAŹNIKI PRODUKTU
- Liczba zmodernizowanych/rozbudowanych/zaadaptowanych obiektów infrastruktury dydaktycznej w zakresie kształcenia ustawicznego/zawodowego –1 szt.
- Powierzchnia zmodernizowanych/rozbudowanych/zaadaptowanych obiektów infrastruktury dydaktycznej w zakresie kształcenia ustawicznego/zawodowego - 576,95 m2
- Liczba obiektów infrastruktury szkół wyższych/szkół zapewniających dostęp dla osób niepełnosprawnych-1 szt.

CEL OGÓLNY PROJEKTU
Poprawa dostępności do infrastruktury szkolnictwa zawodowego i ustawicznego mieszkańców południowej Małopolski oraz udoskonalenie poziomu kształcenia umiejętności zawodowych służące zwiększeniu szans na lokalnym i regionalnym rynku pracy.

CELE BEZPOŚREDNIE PROJEKTU
1. Stworzenie Południowomałopolskiej Sieci Edukacji Zawodowej jako elementu wzmacniającego dostępność oraz poziom kształcenia zawodowego;
2. Utworzenie nowych pracowni włączonych w sieć kształcenia zawodowego;
3. Zwiększenie oferty edukacyjnej na poziomie lokalnym oraz subregionalnym;
4. Poprawa warunków kształcenia i jakości kadry nauczycielskiej.

ZASIĘG PROJEKTU
Projekt swoim zasięgiem obejmuje powiaty: gorlicki, limanowski, nowosądecki, nowotarski, tatrzański i miasto Nowy Sącz.

DŁUGOFALOWE ODDZIAŁYWANIE PROJEKTU
- Stworzenie trwałych mechanizmów ułatwiających dostęp uczących się do infrastruktury edukacyjnej poprzez rozszerzenie obecnej oferty edukacyjnej nie tylko na szczeblu lokalnym, co będzie rezultatem utworzenia nowych pracowni zawodowych kształcących w nowych kierunkach lub też korzystających z nowych, doskonalszych form przekazu wiedzy ale w szczególności w wyniku włączenia obecnej i tworzonej w ramach projektu infrastruktury edukacji zawodowej w subregionalną, spójnie zarządzaną sieć edukacyjną korzystającą z potencjału poszczególnych ośrodków i tworzącą mocną, wielobranżową ofertę szkolnictwa zawodowego dla młodzieży i dorosłych. Tym samym produkty projektu zostaną wykorzystane nie tylko na poziomie lokalnym ale w subregionalnej sieci powiatów:
gorlickiego, limanowskiego, nowosądeckiego, nowotarskiego, tatrzańskiego i miasta Nowy Sącz.
- Poprawa jakości i standardów kształcenia oraz dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy poprzez stworzenie nowych i doposażenie istniejących pracowni przedmiotowych w nowe urządzenia dostosowane do najnowszych trendów w gospodarce.
- Poprawa standardów bazy edukacyjnej i dostosowanie jej do potrzeb uczniów i nauczycieli.
- Poprawa dostępu do obiektów infrastruktury i poszczególnych kierunków kształcenia zawodowego i zmniejszenie obciążeń wynikających z dojazdów do placówek edukacyjnych poprzez umożliwienie korzystania słuchaczom z oferty sąsiednich ośrodków zlokalizowanych najbliżej ich miejsca zamieszkania oraz w wyniku wykorzystania platformy e-learningowej ułatwiającej zdalny przekaz wiedzy.
- Poprawa dostępu do informacji o ofercie edukacyjnej obejmującej propozycje kształcenia zawodowego przedstawiane przez ośrodki kształcenia zawodowego w południowej Małopolsce.
- Zwiększenie poziomu kadr kształcenia ustawicznego i zawodowego oraz stworzenie warunków do pogłębiania przez nią wiedzy poprzez wykorzystanie platformy e-learningowej jako forum wymiany doświadczeń, stworzenia systemu wspólnych szkoleń, czego efektem będzie również obniżenie ich kosztów jednostkowych.
-Poprawa funkcjonowania systemu oświaty zawodowej w subregionie i efektów jej kształcenia poprzez stworzenie wspólnych zasad racjonalnego wykorzystywania ośrodków egzaminacyjnych oraz przepływ i wymianę kadry nauczycielskiej.

JEDNOCZEŚNIE
- wytworzona w ramach projektu infrastruktura będzie udostępniana do użytku wszystkich małopolskich podmiotów prowadzących kształcenie ustawiczne i praktyczne na obecnie obowiązujących zasadach wymiany uczniów i kadr między ośrodkami i szkołami tj. na podstawie umów bilateralnych zawieranych między zainteresowanymi placówkami
- przyczyni się do skupienia wszystkich innych form kształcenia w branżach objętych interwencją, prowadzonych dotychczas przez Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w przypadkowych miejscach np. w zakładach pracy wokół wytworzonej w ramach projektu infrastruktury.

DANE O PROJEKCIE
Numer projektu: MRPO.01.01.02-12-482/09
Wartość projektu: 5 237 476,03 zł
Wartość dofinansowania: 2 379 411,41 zł.
Termin realizacji: 07.09.2009 – 31.08.2012 r.

Zobacz galerię zdjęć

 

Zobacz informacje na temat modernziacji CKPiU w Gorlicach

Centrum w nowej jakości  - 5.06.2012

Wiosenna odnowa CKPiU - 5.04.2012

Kolejne dobra dla CKPiU - 8.02.2012

Z myślą o dzieciach i młodzieży 24.11.2011

Być na miarę XXI wieku - 28.07.2011

Koronkowy montaż finansowy - 30.05.2011

Nowe pracownie lepsze kształcenie - 30.11.2010

Szkoły jak nowe - 23.09.2010

Rusza projekt modernizacji kształcenia zawodowego w Małopolsce - 30.08.2010

Strojenie szkół powiatowych - 20.08.2010

XXI wiek w powiatowym kształceniu zawodowym. Zielone światło dla CKPiU - 17.05.2010

Zasłużyli na piątkę - 12.02.2010

Inwestujemy w kształcenie zawodowe - 01.12.2009

Powiatowe inwestycje na liście marszałka - 17.07.2009

Sześciu może więcej. Południowa sieć edukacji zawodowej - 23.04.2009

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Idź do góry