Poniedziałek 25 Maja 2020, Imieniny: Epifan, Grzegorz,
Imisława, Maria
Magdalena, Urban
Poniedziałek, 02 marca 2009. Imieniny: Halszki, Heleny, Karola
A A A
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
Modernizacja odcinków dróg powiatowych nr: 1390 K, 1463 K, 1484 K, 1493 K
Redaktor: Andrzej Wojciechowski    01.09.2010. Drukuj Powiadom Znajomego

Projekt pn. „Poprawa infrastruktury drogowej na terenie powiatu gorlickiego – modernizacja odcinków dróg powiatowych nr: 1390 K, 1463 K, 1484 K, 1493 K” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 4.1. Schemat C Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 

Przedmiotem projektu jest modernizacja odcinków dróg powiatowych powiatu gorlickiego na terenie 3 gmin: Biecz, Bobowa, Sękowa,w tym:
- odcinka drogi powiatowej nr 1463K, dł. 1,696 km w m. Siedliska – gm. Bobowa
- dwóch odcinków dróg powiatowych nr 1390K, dł.: 0,539 km i 0,461 km, w m. Strzeszyn – gm. Biecz
- odcinka drogi powiatowej nr 1484K, dł. 1,530 km w m. Korczyna, gm. Biecz
- odcinka drogi powiatowej nr 1493K, dł. 2,0 km w m. Siary, gm. Sękowa
Łączna długość modernizowanych dróg - 6,226 km.

W ramach remontu każdej z dróg, planuje się wykonanie następujących robót:
• wzmacnianie lokalne podbudowy w miejscach utraty nośności
• profilowanie istniejącej nawierzchni asfaltowej materiałem kamiennym i asfaltobetonem
• skropienie powierzchni emulsją asfaltową,
• wykonanie warstwy wiążącej z asfaltobetonu grub. 6 cm,
• wykonanie warstwy ścieralnej z masy asfaltobeton. grub. 4 cm,
• uzupełnienie i zagęszczenie poboczy,
• odtworzenie i oczyszczenie rowów odwadniających,
• uzupełnienie i odnowienie znaków poziomych i pionowych
Dodatkowo: wymieniony zostanie na nowy jeden przepust -na drodze nr 1493K

DZIAŁANIA PODEJMOWANE W PROJEKCIE

I. Działania przygotowawcze:
1.Opracowanie dokumentacji projekt. do zgłoszenia robót budowlanych
2. Opracowanie studium wykonalności

II. Działania inwestycyjne:
1. Roboty budowlane -modernizacja dróg powiat.:
- nr 1463K –dł. 1,696km
- nr 1390K –dł. 1,0km
- nr 1484K –dł. 1,530km
- nr 1493K –dł. 2,0km

WSKAŹNIK PRODUKTU
Długość przebudowanych dróg powiatowych na obszarach wiejskich –2010 r. -6,226 km.

CEL OGÓLNY PROJEKTU
Poprawa dostępności komunikacyjnej atrakcyjnych terenów turystycznych powiatu gorlickiego jako element decydujący o rozwoju społeczno-gospodarczym regionu.

CELE BEZPOŚREDNIE PROJEKTU
• poprawa bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu, korzystających z dróg powiatowych nr: 1390K, 1463K, 1484K, 1493K
• zwiększenie komfortu użytkowników drogi i mieszkańców domów sąsiadujących z drogami
• skrócenie czasu i kosztów przejazdu oraz poprawa komfortu podróżowania
• redukcja negatywnego oddziaływania szkodliwych składników spalin, hałasu, drgań na środowisko naturalne
• poprawa jakości połączenia z ciągiem drogowym dróg wojewódzkich nr 981, 977, 993
• poprawa komunikacji pomiędzy powiatem gorlickim i tarnowskim
• przesunięcie ruchu kołowego z dróg wojewódzkich na alternatywne ciągi drogowe
• poprawa dostępności komunikacyjnej terenów atrakcyjnych turystycznie, co pozwoli na rozwój przemysłu turystycznego i rozbudowę bazy usługowo-noclegowej
• poprawa dostępu do lokalnych ośrodków wzrostu, rynków pracy, szkół, obiektów kulturalnych i ośrodków medycznych
• poprawa jakości życia mieszkańców terenów zlokalizowanych w ciągach dróg powiatowych
• wyrównanie szans rozwojowych gmin typowo rolniczych na arenie województwa
• zwiększenie atrakcyjności południowej części województwa małopolskiego jako miejsca pracy i zamieszkania
• poprawa estetyki krajobrazu i wizerunku regionu
• wzrost konkurencyjności powiatu na arenie województwa małopolskiego

Cele powyższe realizują cel główny działania 4.1 Rozwój infrastruktury drogowej, schemat C Drogi powiatowe: „sprawny system transportowy w zakresie infrastruktury drogowej”, służący poprawie dostępności komunikacyjnej głównych ośrodków aktywności gospodarczej oraz terenów atrakcyjnych turystycznie, która stanowi jeden z podstawowych wymogów rozwoju gospodarczego regionu.

ODDZIAŁYWANIE PROJEKTU
• Dobry stan lokalnej infrastruktury drogowej
• Zwiększone bezpieczeństwo w ruchu pieszym i samochodowym
• Skrócony czas podróżowania w ruchu osobowym i towarowym
• Poprawiona dostępność komunikacyjna lokalnych ośrodków wzrostu i terenów turystycznych
• Podniesiona jakość środowiska naturalnego
• Zwiększona atrakcyjność turystyczna powiatu gorlickiego, w tym w szczególności gmin: Biecz, Bobowa i Sękowa
• Zwiększona liczba inwestycji, w szczególności w przemysły czasu wolnego
• Zwiększona aktywność turystyczna obszaru
• Zwiększona liczba turystów w Gorlickim Obszarze Turystycznym, w tym turystów pobytowych
• Zmniejszone bezrobocie w powiecie gorlickim
• Podniesione standardy ekonomiczne mieszkańców powiatu gorlickiego
• Poprawione parametry oferty turystycznej Małopolski

Realizacja projektu pozwoli na poprawę jakości funkcjonowania powiatu jako miejsca atrakcyjnego dla turystów, poprzez wytworzenie właściwej dla stworzenia produktu turystycznego infrastruktury drogowej. Efektem bezpośrednim realizacji projektu będzie poprawa dostępności drogowej obszarów atrakcyjnych turystycznie na obszarze gmin objętych projektem oraz gmin sąsiednich, która wpłynie na zwiększenie atrakcyjności bogatej oferty turystycznej skierowanej do szerokiej grupy docelowej turystów polskich i zagranicznych. Stworzone zostaną warunki do wzrostu przedsiębiorczości w gminach i w powiecie, a w wyniku tego nastąpi poprawa życia i zamożności społeczeństwa gmin objętych projektem.

Dane o projekcie:
Numer projektu: MRPO.04.01.03-12-165/10
Wartość projektu: 2 963 846,11 zł
Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej: 2 306 050,00 zł
Termin realizacji: 15.09.2010 r. – 31.03.2011 r.

Beneficjent: Powiat Gorlicki
Jednostka realizująca: Powiatowy Zarząd Drogowy

 

Zobacz informacje o tej inwestycji:

Modernizacja czterech kolejnych dróg powiatu - 4.11.2010

Kolejna wielka inwestycja powiatu - 29.10.2010

W przyrodzie jesień. Wiosna w powiatowych inwestycjach drogowych - 23.09.2010

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Idź do góry