Poniedziałek 25 Maja 2020, Imieniny: Epifan, Grzegorz,
Imisława, Maria
Magdalena, Urban
Poniedziałek, 02 marca 2009. Imieniny: Halszki, Heleny, Karola
A A A
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
Poprawa dostępu komunikacyjnego do strefy aktywności gospodarczej z ominięciem centrum Gorlic
Redaktor: Andrzej Wojciechowski    01.09.2010. Drukuj Powiadom Znajomego

Projekt pn. „Poprawa dostępu komunikacyjnego do strefy  aktywności gospodarczej z ominięciem centrum Gorlic – przebudowa dróg powiatowych nr 1486K i 1488K” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 4.1. Schemat A Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 

Przedmiotem projektu jest modernizacja ciągu dróg powiatowych w celu stworzenie obejścia drogowego Gorlic, rozprowadzającego ruch kołowy ze Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Euro-Park Mielec” - OBSZAR PRZEMYSŁOWY GORLICE, z ominięciem miasta Gorlice, a także stworzenie obejścia drogowego Gorlic, zmniejszającego natężenie ruchu w centrum miasta.

Początek obejścia zaprojektowano na styku dróg: krajowej nr 28, wojewódzkiej 979 oraz powiatowej 1486K w m. Gorlice - Zagórzany. W miejscu tym GDDKiA przewiduje budowę ronda, tak więc obejście gorlickie będzie się włączać bezpośrednio w nowoczesny układ drogowy ciągu krajowego. Obejście prowadzić będzie drogą powiatową nr 1486K do drogi wojewódzkiej nr 993 relacji Gorlice-Nowy Żmigród-Dukla – przejście graniczne w Barwinku. Jest to wyraźny skrót drogowy od Tarnowa i Nowego Sącza na Słowację z ominięciem Gorlic i Jasła. Projektowane obejście Gorlic przebiega następnie drogą wojewódzką nr 993 na odcinku 0,6 km (droga ta nie jest przedmiotem projektu) i kolejno drogą powiatową nr 1488K (objętą projektem) do drogi wojewódzkiej nr 977, która realizuje połączenie Tarnowa i Nowego Sącza z przejściem granicznym ze Słowacją w Koniecznej (droga ta nie jest przedmiotem projektu) i zamyka obejście gorlickie przez włączenie się do drogi krajowej nr 28.

Działania podejmowane w projekcie:
- na drodze powiatowej nr 1486K planowane są następujące prace: remont nawierzchni drogowej na odcinku 5 191,59 mb, w tym zwiększenie szerokości jezdni do 5,5-6,5 m, budowa chodnika na długości 3 847,10 mb, przebudowa 8 obiektów infrastruktury inżynieryjnej, lokalizacja 72 znaków drogowych i 13 miejsc bezpieczeństwa ruchu, w tym nowych przejść dla pieszych i ekranów akustycznych.
- na drodze powiatowej nr 1488K planowane są następujące prace: remont nawierzchni drogowej na odcinku 2 975 mb, w tym zwiększenie szerokości jezdni do 5,5 m, przebudowa 6 obiektów infrastruktury inżynieryjnej, lokalizacja 15 znaków drogowych i 5 miejsc bezpieczeństwa ruchu oraz 9 miejsc odpoczynku dla kierowców.

Projektowany układ drogowy wykorzystuje istniejącą infrastrukturę drogową do stworzenia nowego połączenia o charakterze regionalnym, łącząc się z drogą krajową nr 28 oraz drogami wojewódzkimi nr 993 i 977 i 979. Projektowany układ drogowy usprawni połączenie Tarnów – przejście graniczne w Barwinku (Słowacja) oraz Tarnów – przejście graniczne w Koniecznej (Słowacja), a co za tym idzie połączy drogę krajową nr 4 jednolitym ciągiem drogowym z przejściami granicznymi, z ominięciem „wąskiego gardła”, komunikacyjnego jakim w szczególności dla samochodów ciężarowych jest centrum Gorlic. Osobną korzyścią jest otwarcie ciągów komunikacyjnych w kierunku Granicy Państwa oraz Nowego Sącza dla przedsiębiorców, działających w Specjalnej Strefie Ekonomicznej „Euro-Park Mielec” - OBSZAR PRZEMYSŁOWY GORLICE. Strefa zlokalizowana jest m. Gorlice i zajmuje obszar 29.36 ha.

Reasumując:
- bezpośrednie powiązania drogowe projektowanego obejścia Gorlic to: droga krajowa nr 28, droga wojewódzka nr 977, droga wojewódzka nr 933, droga wojewódzka 979
- w wyniku realizacji projektu nastąpi poprawa dostępności do strefy aktywności gospodarczej - Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Euro-Park Mielec” - OBSZAR PRZEMYSŁOWY GORLICE - obszar 29,36 ha.
- drogi objęte projektem to skrót drogowy od Tarnowa i Nowego Sącza do przejścia granicznego ze Słowacją w Barwinku, z ominięciem Gorlic i Jasła
- planowane przedsięwzięcie usprawni przejazd samochodem do granicy ze Słowacją w Koniecznej poprzez ominięcie centrum Gorlic.

Cel ogólny:
Stworzenie sprawnego i spójnego systemu transportowego w zakresie infrastruktury drogowej w powiecie gorlickim jako niezbędnego warunku, decydującego o rozwoju społeczno – gospodarczym regionu.

Cel szczegółowy:
Przebudowa dróg regionalnych i lokalnych istotnych dla rozwoju regionu, poprawiająca dostępność transportową do strefy aktywności gospodarczej, ważnej z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego regionu.

Cele bezpośrednie projektu:
- Usprawnienie połączenia drogowego Gorlickiej Strefy Ekonomicznej z przejściami granicznymi na Słowację i Ukrainę;
- Wyprowadzenie ruchu z centrum miasta przez udrożnienie nowych ciągów komunikacyjnych;
- Zmniejszenie kosztów przewozów pasażerskich i towarowych, w tym tranzytowych, dzięki znacznemu skróceniu czasu przejazdu stworzonym alternatywnym połączeniem drogowym.
Powyższe cele są tożsame z celami MRPO dla Działania 4.1 Schemat. A.

Rezultaty projektu:
- Zmniejszenie kosztów przewozów pasażerskich dzięki stworzeniu alternatywnego ciągu drogowego omijającego centrum m. Gorlice;
- Zmniejszenie kosztów przewozów towarowych w ruchu tranzytowym dzięki stworzeniu alternatywnego ciągu drogowego omijającego centrum m. Gorlice;
- Zmiana kierunków głównych szlaków komunikacyjnych powiatu gorlickiego i udrożnienie nowych ciągów drogowych;

Oddziaływanie projektu:
- Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej regionu dla działalności gospodarczej i biznesowej przez stworzenie dostępności komunikacyjnej;
- Usprawnienie połączeń komunikacyjnych w transporcie krajowym i międzynarodowym przebiegającym przez powiat gorlicki;
- Poprawa efektywności ekonomicznej przewozów towarowych i osobowych w transporcie ponadregionalnym i międzynarodowym;
- Eliminacja uciążliwości transportu tranzytowego dla mieszkańców m. Gorlice;
- Poprawa warunków ekologicznych w centrum m. Gorlice;
- Wyrównanie szans rozwojowych regionu na arenie krajowej;
- Wzrost konkurencyjności Polski na arenie międzynarodowej.

Dane o projekcie
Numer projektu: MRPO.04.01.01-12-065/08
Wartość projektu: 7 083 102,66 zł
Wartość dofinansowania: 4 435 358,02 zł
Termin realizacji: 27.11.2008 r. - 31.12.2011 r.
 
Beneficjent: Powiat Gorlicki
Jednostka realizująca: Powiatowy Zarząd Drogowy w Gorlicach

 

Zobacz galerię zdjęć

Zobacz informacje o przebiegu realizacji inwestycji:

Wygodniej i bezpieczniej na powiatowych drogach - 12.12.2011

Droga wokół Gorlic - 17.05. 2011
 
Mała obwodnica wielka powiatowa inwestycja - 13.08.2010

Mała obwodnica dla Gorlickiego - 20.07.2010

Rusza mała obwodnica Gorlic - 16.07.2010

Wokół Gorlic - 15.03.2010

Kolejna umowa-kolejne nowe drogi - 27.08.2009
 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Idź do góry