Poniedziałek 25 Maja 2020, Imieniny: Epifan, Grzegorz,
Imisława, Maria
Magdalena, Urban
Poniedziałek, 02 marca 2009. Imieniny: Halszki, Heleny, Karola
A A A
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
Montaż kolektorów słonecznych na obiektach oświatowych i pomocy społecznej Powiatu Gorlickiego
Redaktor: Andrzej Wojciechowski    15.10.2012. Drukuj Powiadom Znajomego

Projekt pn. „Ochrona powierza atmosferycznego przez montaż kolektorów słonecznych na obiektach oświatowych i pomocy społecznej Powiatu Gorlickiego” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 7.2. Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013PRZEDMIOT PROJEKTU

Przedmiotem projektu jest wykonaniu instalacji systemów solarnych, służących wspomaganiu przygotowania ciepłej wody użytkowej w ośmiu odrębnych obiektach użyteczności publicznej powiatu gorlickiego.

Każdy system składa się z 4 podstawowych elementów:
- zespołu baterii słonecznych,
- zbiorników buforowych
- instalacji rurowej i armatury,
- układów pompowych,
- aparatury kontrolno – pomiarowej i regulacyjnej.

Przy doborze poszczególnych elementów systemu wzięto pod uwagę liczbę osób korzystających z obiektu i zapotrzebowanie na c.w.u. 

DZIAŁANIA PODEJMOWANE W PROJEKCIE

I. Działania przygotowawcze:
      1.Opracowanie dokumentacji projektowej
      2. Opracowanie studium wykonalności

II. Działania inwestycyjne: zakup i montaż instalacji solarnej dla:

      1. DPS -ul. Michalusa 14 w Gorlicach
      2. DPS -ul. Sienkiewicza 30 w Gorlicach
      3. DPS w Klimkówce
      4. Internatu ZS Nr 1 w Gorlicach
      5. Bursie w PZPO w Bieczu
      6. Internatu ZSZ w Bobowej
      7. SOSW w Kobylance
      8. SOSW w Szymbarku

III. Działania pozostałe:
      1. Promocja projektu - wykonanie i montaż tablic informacyjnych i pamiątkowych


WSKAŹNIK PRODUKTU
Liczba jednostek dotyczących pozyskiwania energii słonecznej – 2010 r. – 0 szt., 2011- 0 szt., 2012 r. - 8 szt.


UZASADNIENIE WYBORU ROZWIĄZANIA TECHNICZNEGO
Dokonano analizy wariantowej różnych rozwiązań grzewczych. Celem było wskazanie najkorzystniejszego pod względem technicznym, technologicznym i finansowym. Brano pod uwagę zastosowanie pomp ciepła, gruntowych i powietrznych oraz instalacji solarnej. Brak miejsca nie pozwolił na lokalizację pomp gruntowych poziomych. Za mało efektywne uznano pompy powietrzne, których sprawność energetyczna spada znacząco przy temperaturze -5
° C, a przy temp. -10° C produkuje tyle samo energii ile pobiera z sieci elektrycznej. Instalacja solarna, mimo relatywnie wysokich kosztów zakupu i instalacji, zdecydowanie „wygrywa” z konkurencyjnymi systemami grzewczymi praktycznie zerowymi kosztami eksploatacji przy bardzo długiej żywotności (około 20 lat). Jest też systemem, najbardziej ekologicznym. Kolektory słoneczne są w stanie zabezpieczyć do 65 % rocznego zapotrzebowania na energię do wytwarzania c.w.u. Wybór można więc uznać za wypełnienie zasady zgodności z najlepszą praktyką w danej dziedzinie. 

KOMPLEKSOWOŚĆ
Zastosowane rozwiązanie techniczne rozszerza znacznie funkcję układu grzewczego i wprowadza nowe elementy , pozwalając na uzyskanie ciepłej wody użytkowej również poza sezonem grzewczym z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii –energii słonecznej- bez udziału systemu emitującego zanieczyszczenia do powietrza atmosferycznego.

DODATKOWO:

1.Pod względem oceny jakości powietrza w województwie małopolskim obszar powiatu gorlickiego znajduje się w Strefie gorlicko-limanowskiej i dla kryterium ochrony zdrowia aglomeracja ta zakwalifikowana została do klasy A. W 2008 roku w strefie nie nastąpiły przekroczenia dopuszczalnych poziomów substancji określonych ze względu na ochronę zdrowia, roślin, dla obszarów ochrony uzdrowiskowej. Główny cel działań to utrzymanie jakości powietrza odpowiadającej standardom przez wzmocnienie systemu ochrony strefy przed zanieczyszczeniami. 

Strefy czystości powietrza dla :
dwutlenku azotu –A
dwutlenku siarki –A
pyłu zawieszonego PM10 –A
tlenku węgla –A
ołowiu –A
kadmu –A
niklu –A
arsenu –A
benzo(?)pirenu –A
ozonu –A
(raport WIOŚ Kraków, marzec 2009).


2. Lokalizacja projektu:

Gmina Gorlice i gmina Ropa znajdują się w Południowomałopolskim Obszarze Chronionego Krajobrazu.
Na terenie gmin są też:
- obszar specjalnej ochrony ptaków Natura 2000- Beskid Niski
- Specjalny Obszar Ochrony „Ostoje nietoperzy powiatu gorlickiego”
- obszar z Shadow List- Wisłoka z Dopływami, w którym znajduje się m. Kobylanka.


Gmina Biecz zlokalizowana jest częściowo w obszarze Shadow List - Wisłoka z Dopływami
Gmina Bobowa - na terenie Gminy jest część specjalnego obszaru ochrony siedlisk w ramach sieci NATURA 2000 „Biała Tarnowska”

 

CEL OGÓLNY
Poprawa stanu środowiska przez zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego wskutek wykorzystaniu energii odnawialnej w systemach grzewczych obiektów oświatowych i pomocy społecznej powiatu gorlickiego.

CELE BEZPOŚREDNIE PROJEKTU
Przekształcenie istniejącego systemu uzyskania c.w.u w budynkach placówek oświatowych i pomocy społecznej z zastosowaniem instalacji solarnych, dla:
- zmniejszenia ilości szkodliwych gazów w atmosferze, w tym redukcji emisji CO2, pochodzących z gazowego systemu ciepłowniczego,
- poprawy jakości środowiska naturalnego na terenach cennych przyrodniczo poprzez redukcję zanieczyszczeń powietrza pochodzących z kotłowni gazowych,
- stworzenia warunków do ochrony zdrowia i życia ludzkiego przed ujemnym wpływem niskiej emisji,
- poprawy warunków życia mieszkańców,
- redukcji kosztów funkcjonowania obiektu użyteczności publicznej przez zmniejszenie wydatków na ciepłą wodę użytkową.

Cele powyższe są tożsame z celami MRPO: Celem operacyjnym priorytetu: Likwidowanie zaniedbań w ochronie środowiska i racjonalne gospodarowanie zasobami, jak i z celem ogólnym dla Działania 7.2., którym jest „spełnienie norm jakości powietrza atmosferycznego przez redukcję emisji zanieczyszczeń oraz wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii”.

WSKAŹNIKI REZULTATÓW PROJEKTU

Moc zainstalowana (energia odnawialna: słoneczna)/ MW
2010 – 0 MW
2011 - 0 MW
2012 - 0,27 MW
2013 -2017 - 0,27 MW


Redukcja emisji gazów cieplarnianych wyrażona ekwiwalentem CO2/ Mg/rok
2010- 0 Mg/rok
2011- 0 Mg/rok
2012 - 4,96 Mg/rok
2013-2017 - 59,48 Mg/rok

ODDZIAŁYWANIE PROJEKTU
- trwała ochrona stanu środowiska naturalnego przez poprawę jakości powietrza atmosferycznego w powiecie gorlickim.
- zmniejszenie poziomu maksymalnych notowanych stężeń podstawowych zanieczyszczeń powietrza.
- trwała poprawa warunków życia mieszkańców i ich bezpieczeństwa zdrowotnego.
- poprawa atrakcyjności inwestycyjnej powiatu
- uzyskanie efektu harmonii pomiędzy sferą bytową i środowiskiem naturalnym jako podstawa budowy obszaru
  przyjaznego dla człowieka.
- poprawa konkurencyjności Małopolski oraz wiarygodności w wypełnianiu zobowiązań akcesyjnych w dziedzinie ochrony
  środowiska i realizacji polityk horyzontalnych Unii Europejskiej.

EFEKT EKOLOGICZNY

Wskaźnik emisji CO2
eCO2 = 59 484,23 kgCO2/rok 

Wskaźnik emisji (pyły,SO2, NO2)
e/pyły, SO2, NO2/ = 121,97 kg/rok


Dane o projekcie:

Numer projektu:
MRPO.07.02.00-12-299/10
Wartość projektu:
1 022 107,20
Wartość dofinansowania:
830 392,79
Okres realizacji: 10.12.2007 r. – 31.10.2012 r.
Beneficjent: 
Powiat Gorlicki

 

 
następny artykuł »
Idź do góry